kasuga taisha

nara kasuga taisha shrine

nara kasuga taisha shrine

kasuga taisha 2

kasuga taisha 3

kasuga taisha 4

kasuga taisha 5

MAP: locate “NARA KASUGA TAISHA SHRINE” on the planet