kokenochaya

kyoto kokenochaya restaurant

kyoto kokenochaya restaurant

MAP: locate “KYOTO KOKENOCHAYA RESTAURANT” on the planet